Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin:

Strona prowadzona jest przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Zepter.

Iwona Chełstowska – Nr. przedstawiciela handlowy VAC 001733 od 2003 roku

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w jego treści wyraźnie nie wskazano inaczej, otrzymują następujące znaczenie, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej:
1.1. „Sklep Internetowy”(dalej: „Sklep”) – serwis i sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://lampa-bioptron.pl
1.2. „Klient” – osoba fizyczna, w tym Konsument, pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań, będące stroną umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto oraz mogące nabywać Produkty w Sklepie i korzystać z innych Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie.
1.3. „Konsument” – pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą,  który jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Zepter International Poland,  umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. „Sprzedawca” – autoryzowany przedstawiciel handlowy firmy Zepter. – Iwona Chełstowska – Nr. przedstawiciela VAC 001733

Telefon Przedstawiciela Handlowego prowadzącego IWONA CHEŁSTOWSKA – 601 890 682

1.5. Przedstawiciel handlowy (dalej: Przedstawiciel) – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która nawiązała ze Sprzedawcą współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług promocyjnych oraz menedżerskich (dalej: Umowa).
1.6. „Produkty” – wyroby (towary), prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie z podaniem ich cech, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen, które Klient może zamówić za pośrednictwem Sklepu.
1.7. „Cena Regularna” – cena danego Produktu będąca ceną brutto, podana w złotych polskich i zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).
1.8. „Zamówienie” – prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełniony przez Klienta Formularz zamówienia, potwierdzony przez Klienta i przesłany do Sprzedawcy poprzez użycie przycisku „Zamawiam i zapłacę”.
1.9. „Umowa sprzedaży” – Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.10. „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta lub – w przypadku Usługi elektronicznej Newsletter – podmiotu nieposiadającego statusu Klienta za pośrednictwem Sklepu.
1.11. Siła wyższa – akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne nagłe, zewnętrze, niezależne od woli Stron zdarzenie, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkom Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać oraz których, rozumując racjonalnie, nie mogły przewidzieć.
1.12. „Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.13. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
1.14. „Ustawa” – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
1.15. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Terminy niezdefiniowane w pkt. 1 powyżej, a zapisane w Regulaminie wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie Programu.
3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Sklepu. Klient posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie Sklepu sekcja „Zasady działania”.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków. Akceptacja warunków Regulaminu ma miejsce w trakcie procesu rejestracji w Sklepie.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
1.1. Formularz rejestracji – udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie elektroniczny formularz umożliwiający zarejestrowanie się w Sklepie celem realizacji i śledzenia statusu zamówienia.
1.2. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem, tj. adresem e-mail) i hasłem podanymi przez Klienta zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych przez niego Umowach sprzedaży i Usługach elektronicznych w Sklepie, z których Klient korzysta z wyjątkiem Usługi elektronicznej Newsletter. Rozpoczęcie korzystania przez Klienta z Konta następuje po zarejestrowaniu Klienta w Sklepie. W ramach Usługi elektronicznej Konto Klient może korzystać z następujących funkcjonalności: zmiana hasła, przeglądanie historii Umów sprzedaży wraz ze wskazaniem szczegółowych informacji dotyczących danej Umowy sprzedaży oraz jej aktualnego statusu, wyrażenie lub cofnięcie zgód na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych. Klient, może samodzielnie usunąć Konto (zrezygnować z Konta). Korzystając z narzędzi udostępnionych w Koncie, Klient, może samodzielnie dokonać zmiany swoich danych adresowych. W celu dokonania zmiany innych danych Klient, winien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: info@lampa-bioptron.pl.
1.3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz dokonanie rejestracji w Sklepie. Złożenie Zamówienia, rejestracja w Sklepie następuje po wykonaniu kolejno następujących czynności: (1) wypełnienie Formularza zamówienia i (2) wybranie opcji – po wypełnieniu Formularza zamówienia – „Zamawiam i zapłacę”. Do czasu potwierdzenia Zamówienia poprzez wybranie ww. opcji, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza zamówienia; (interaktywny formularz jest dostępny na stronach
Sklepu).
1.4. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę w Sklepie za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej podmiotom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Sprzedawcy, Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie oraz nowych funkcjonalnościach Sklepu.
2. Usługa elektroniczna Formularz rejestracji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą użycia przycisku „Zarejestruj się” albo z chwilą wcześniejszego przerwania procesu rejestracji za jego pośrednictwem.
3. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Klientowi o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza rejestracji, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Przesyłając Sprzedawcy Formularz rejestracji zgodnie z pkt. III ust. 4 poniżej, Klient o statusie Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza rejestracji.
4. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub danych innego podmiotu, dostarczania przez
Klienta do Sklepu treści bezprawnych, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, a także w przypadku składania przez Klienta dużej ilości Zamówień i uporczywego uchylania się od zapłaty za nie.
6. Klient o statusie Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie, tj. od dnia zarejestrowania w Sklepie zgodnie z pkt. III ust. 4 poniżej. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Klient o statusie Konsumenta winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem. Odstąpienie przez Klienta o statusie Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jest równoznaczne z brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu.
7. Klient o statusie Konsumenta może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 1 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
8. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania przez Klienta Formularza zamówienia zgodnie z pkt. IV ust. 1.1. poniżej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
9. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy Klientowi o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularza zamówienia, jeżeli usługa ta została w całości wykonana przez Sprzedawcę. Wybierając opcję „Zamawiam i zapłacę”, Klient o statusie Konsumenta wyraża zgodę na wykonanie przez Sprzedawcę Usługi elektronicznej Formularza zamówienia.
10. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter rozpoczyna się w momencie podania przez podmiot zainteresowany korzystaniem z Usługi elektronicznej Newsletter swojego adresu e-mail oraz wybrania opcji „Zapisz się”. Podmiot korzystający z Usługi elektronicznej Newsletter ma możliwość rezygnacji z tej Usługi elektronicznej w każdej chwili i bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres: info@garnki-zepter.pl, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.
11. Podanie przez podmiot zainteresowany korzystaniem z Usługi elektronicznej Newsletter adresu e-mail i wybranie opcji „Zapisz się” jest równoznaczne z oświadczeniem ww. podmiotu, że zapoznał się z Regulaminem, w tym zasadami przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w całości akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
12. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie, tj. od dnia wybrania opcji „Zapisz się” na stronie startowej Sklepu. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Konsument winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@lampa-bioptron.pl  Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem.
13. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 2 poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
14. Zasady wykonywania umowy uczestnictwa w Programie uregulowane są w Regulaminie Programu.
15. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę Klient może składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie.
16. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
17. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu skorzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować:
1.1. przeglądarką internetową obsługująca protokół SSL;
1.2. dostępem do sieci Internet;
1.3. aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail;
1.4. w przypadku Uczestnika – aktywnym numerem telefonu w sieci komórkowej lub stacjonarnej.
2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się poprzez:
2.1. Rejestrację w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3-6 poniżej,,
2.2. Rejestrację w Sklepie podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt. IV ust. 1-4 poniżej, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej.
2.3. Zalogowanie za pośrednictwem Usługi elektronicznej Konto.
3. Rejestracja w Sklepie może odbywać się w ramach procedury rejestracyjnej poprzez przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza rejestracji poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się”.
4. Z chwilą wybrania opcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Klient zostaje zarejestrowany w Sklepie. Klient o statusie Konsumenta otrzymuje na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Klienta o statusie Konsumenta.
5. Klient ma możliwość do złożenia zamówienia bez rejestracji konta. Opcja ta W takim wypadku Klient wyraża zgodę na brak możliwości samodzielnej zmiany danych osobowych podanych w formularzu zamówienia oraz na brak możliwości podglądu statusu zamówienia. Dane te mogą być jednie zmienione przez sprzedawcę po kontakcie elektronicznym na info@lampa-bioptron.pl.
6. Przesłanie Formularza rejestracji jest równoznaczne z:
6.1. oświadczeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym zasadami przetwarzania danych osobowych, i go w całości akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
6.2. oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury rejestracji są zgodne z prawdą i będą przez niego niezwłocznie uaktualniane w przypadku ich zmiany.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub zmienionych. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza rejestracji, a w szczególności podania w tym Formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu. W przypadku odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta w formie elektronicznej, na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail. W przypadku podania przez Klienta w trakcie procesu zmiany danych danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konto w sposób określony w pkt. II ust. 5 powyżej, o czym Klient informowany jest na podany adres e-mail.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje poprzez poniżej wymienione operacje:
1.1. przesłanie przez Klienta, przy użyciu narzędzi udostępnionych w Sklepie, prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionego Formularza zamówienia, którego złożenie Klient ostatecznie potwierdza przez wybranie opcji „Zamawiam i zapłacę”, składając tym samym Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu,
1.2. potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia oferty, które Klient otrzymuje na podany adres e-mail po wybraniu opcji „Zamawiam i zapłacę”.
2. Z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.2. powyżej, dochodzi, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, do zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania rejestracji w Sklepie z chwilą potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1.2. powyżej, dochodzi również do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, a w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – także umowy uczestnictwa w Programie albo Potwierdzenia uczestnictwa. Klient o statusie Konsumenta otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, a w przypadku rejestracji w Sklepie lub w Programie albo Potwierdzenia uczestnictwa również potwierdzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto lub umowy uczestnictwa w Programie zawierające informacje wymagane prawem.
3. Przesłanie Formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Klienta, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego w ramach procedury składania Zamówienia są zgodne z prawdą.
4. W przypadku zawarcia przez Klienta również umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto przesłanie Formularza zamówienia wywiera skutki opisane w pkt III ust. 6 powyżej, w przypadku zawarcia przez Klienta o statusie Konsumenta umowy uczestnictwa w Programie  – skutki opisane w pkt. III ust. 7 powyżej, a w przypadku Potwierdzenia uczestnictwa – skutki opisane w pkt III ust. 8 powyżej.
5. Uwagi do Zamówienia dodane przez Klienta w Formularzu zamówienia nie są dla Sprzedawcy wiążące, jednakże Sprzedawca będzie je uwzględniał w miarę posiadanych możliwości.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta w Formularzu zamówienia. Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, a w szczególności podania w tym formularzu danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych innego podmiotu. W przypadku odmowy zawarcia Umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta w formie elektronicznej, na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail oraz za pośrednictwem Konta.
7. W przypadku dodania przez Klienta do elektronicznego koszyka ilości Produktów większej niż aktualnie dostępna w Sklepie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamawiam i zapłacę”. W takim przypadku w ramach składanego Zamówienia Klient będzie mógł zmniejszyć ilość Produktów do ilości aktualnie dostępnej w Sklepie albo zrezygnować z zakupu Produktów.
8. W przypadku wybrania przez Klienta przelewu bankowego jako formy zapłaty Ceny sprzedaży i niedokonania zapłaty tej ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy przypomnienia o skutkach nieuiszczenia Ceny sprzedaży w zakreślonym terminie w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, Umowa sprzedaży wygasa, o czym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta po upływie ww. terminu w tej samej formie, a w przypadku Klienta korzystającego z usługi elektronicznej Konto – również za pośrednictwem Konta.
9. Z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 3 poniżej, Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, bieg terminów umownych, związanych z realizacją Umowy sprzedaży, rozpocznie się w pierwszym Dniu roboczym następującym po ww. dniach.
10. Klient otrzymuje informację o bieżącym statusie Umowy sprzedaży na podany przez niego adres e-mail oraz za pośrednictwem Konta.V. CENY I PŁATNOŚCI

1. Płatność Ceny sprzedaży może być dokonana w jednej z poniżej wymienionych form:
1.1. paczka pobraniowa – w przypadku Umowy sprzedaży o wartości do 15.000 PLN – płatność do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie dostawy Produktów,
1.2. przelew bankowy – w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, na rachunek bankowy Sprzedawcy (potwierdzony mailem do Kupującego): Umowa sprzedaży NR _______), Numer umowy zostanie potwierdzony osobnym mailem (prosimy o nie przelewanie ceny do momentu potwierdzenia numeru umowy)
1.3. e-kredyt – płatność w systemie ratalnym ze środków uzyskanych z kredytu udzielonego przez bank na podstawie odrębnej umowy i na warunkach w niej określonych (dalej: umowa kredytu) – zawarcie umowy kredytu po zakończeniu procesu składania Zamówienia.

VI. DOSTAWA I WYDANIE PRODUKTÓW

1. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i nastąpi na adres dostawy wskazany w Formularzu zamówienia, za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej, w terminie uzależnionym od zaistnienia zdarzeń związanych z formą płatności wybraną przez Klienta, tj. :
1.1. w terminie 5 dni, liczonych od daty zawarcia Umowy sprzedaży – płatność wskazana w pkt. V ust.1.1,
1.2. w terminie 5 dni, liczonych od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – płatność wskazana w pkt. V ust. 1.2,
1.3. w terminie 5 dni od dnia zaakceptowania płatności przez operatora płatności elektronicznych – płatność wskazana w pkt. V ust. 1.3 – nie dotyczy
1.4. w terminie 5 dni – od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego przez bank, co jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytu – płatność wskazana w pkt. V ust. 1.4.
2. W przypadku, gdy łączna Cena Produktów dodanych do elektronicznego koszyka jest wyższa niż 400 zł, koszt dostawy wliczony jest w Cenę Produktów – Cena Sprzedaży. W przypadku, gdy łączna Cena Produktów w elektronicznym koszyku jest mniejsza lub równa 400 zł, dostawa odbywa się na koszt Klienta, tym samym Cena Sprzedaży stanowi łączną Cenę Produktów wraz z kosztami dostawy. Aktualna wysokość kosztów dostawy podawana jest w procesie składania Zamówienia przez Klienta, poprzez uwidocznienie kosztów dostawy.
3. Klient kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Klient winien sprawdzić, czy przesyłka nie została uszkodzona, a następnie podpisać list przewozowy, przy czym zaleca się także sprawdzenie zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktów lub niezgodności ilościowej przesyłki należy postąpić zgodnie z postanowieniami punktu IX Reklamacje i Gwarancja. Wraz z Produktami Sprzedawca wyda Klientowi wszystkie wymagane dokumenty, w tym dokumenty księgowe.
4. W przypadku zakupu urządzenia do uzdatniania wody, montażu urządzenia dokonuje autoryzowany serwisant Sprzedawcy po uzgodnieniu z Klientem terminu montażu.
5. Dostawy Produktów realizowane są tylko w Dni robocze w godzinach 8.00- 20.00.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji dostawy w większej ilości paczek, w przypadku, gdy rozmiar przekracza rozmiary euro palety lub gdy waga dostarczanej przesyłki przekracza 31,5 kg. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

VII. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania poufności, w tym poufności korespondencji, i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do regularnych prac serwisowych mogących powodować ograniczony dostęp do Sklepu, przy czym niemożność korzystania ze Sklepu nie przekroczy jednorazowo 2 godzin i nie będzie następować częściej niż raz na tydzień.
4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na witrynę Sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1. brak możliwości korzystania ze Sklepu będący następstwem działania Siły wyższej;
5.2. niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie przez Klienta ze Sklepu i Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę w Sklepie ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
5.3. udostępnienie przez Klienta osobom trzecim adresu e-mail oraz hasła używanych przez niego przy logowaniu;
5.4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
5.5. brak transmisji lub szybkość przesyłania danych, wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Klienta;
5.6. odmowę finansowania zakupu Produktów przez osobę trzecią.
6. W przypadku, gdy Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta, winien skorzystać z procedury przypomnienia hasła dostępnej w Sklepie.
7. Jeżeli Klient utracił hasło dostępu do Konta lub powziął wiedzę o nieuprawnionym dostępie do Konta winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: info@lampa-bioptron.pl. Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Sprzedawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią. Do chwili dojścia zastrzeżenia do Sprzedawcy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione działanie będące wynikiem skorzystania z jakichkolwiek Usług elektronicznych przez osobę trzecią przy użyciu utraconego przez Uczestnika hasła. W przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Klienta, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej lub przez niedbalstwo Sprzedawcy.
8. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej Sprzedawca blokuje Konto i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych w ramach Konta po zgłoszeniu zastrzeżenia. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wynikach ww. procedury drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca na rzecz którego działa Przedstawiciel posiada inspektora ochrony danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wykonania umów takich jak: (i) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto, (ii) Umowa sprzedaży, (iii) umowa uczestnictwa w Programie lojalnościowym, (iv) umowa o świadczenie usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Programu lojalnościowego lub (v) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Sprzedawcę, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Sprzedawcy
oraz – w przypadku dodatkowo wyrażonych zgód – na podstawie oraz w celu:
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu marketingu produktów i usług Sprzedawcy,
e) na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub
f) na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Sprzedawcy drogą elektroniczną.
4. Przewidywani odbiorcy danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje Umowę sprzedaży (np. Przedstawiciele, firma kurierska, autoryzowany serwisant Sprzedawcy), podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (np. Przedstawiciele, operator pocztowy, bank, operator telekomunikacyjny), podmioty, przy pomocy których Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne w Sklepie (np. dostawcy usług IT), podmioty, przy pomocy których Sprzedawca realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Sprzedawcy (np. Przedstawiciele, operator pocztowy, operator telekomunikacyjny, agencje reklamowe), podmioty, którym Sprzedawca zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. bank).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
a) zawarcie i wykonanie umów: (i) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto –
do momentu zakończenia obowiązywania tej umowy, (ii) Umowa sprzedaży – do momentu wykonania tej umowy, (iii) umowa uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – do momentu zakończenia obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż do momentu jej wykonania, (iv) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Zaproś znajomych do Programu Lojalnościowego – do momentu wykonania tej umowy, umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter – do momentu zakończenia obowiązywania tej umowy,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy – do momentu wypełnienia przez Sprzedawcę tych obowiązków prawnych,
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedawcy – do momentu wniesienia sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Sprzedawcę uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Sprzedawcy – do momentu uwzględnienia przez Sprzedawcę uzasadnionego sprzeciwu,
d) odrębnie wyrażone zgody na: marketing produktów i usług Sprzedawcy, marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedawcy prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Sprzedawcy drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę uzasadnionego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą albo wniesienia przez taką osobę sprzeciwu, dane osobowe dotyczące tej osoby nie będą dalej przetwarzane.
8. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klient posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania przez Sprzedawcę, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. W celu realizacji przysługujących praw, o których mowa powyżej, osoba, której dane dotyczą, winna skontaktować się ze Sprzedawcą lub Inspektorem Ochrony Danych Sprzedawcy, korzystając ze wskazanych powyżej danych.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wymaganych przez Sprzedawcę dla danej umowy (oznaczonych „*” w procesie zawierania danej umowy) jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania: Umowy sprzedaży, umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej: Konto, Zaproś znajomych do Programu Lojalnościowego lub Newsletter a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia ww. umów.
12. Sprzedawca jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na stronie Sklepu.

IX. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Sprzedawca est zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną.
2. Ponadto Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji, w ramach której zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzedawanych przez siebie Produktów, z zastrzeżeniem wyłączeń Produktów bądź ich elementów określonych w Karcie Gwarancyjnej.
3. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych Produktów w okresie gwarancyjnym lub w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Klient winien, zgodnie z przepisami regulującymi daną instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać, złożyć reklamację w jednym z punktów przyjęć serwisowych Sprzedawcy, telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail info@lampa-bioptron.pl.
4. Klient, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym  jak również w punktach przyjęć serwisowych Sprzedawcy. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Klientowi sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji. Wadliwe towary Klient winien dostarczyć na koszt Sprzedawcy: (i) do najbliższego punktu przyjęć serwisowych Sprzedawcy lub (ii) wysłać je przesyłką kurierską bezpośrednio na adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru przesyłki.
5. W przypadku Produktów dostarczonych i zamontowanych przez Sprzedawcę Klient może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do autoryzowanego serwisanta Sprzedawcy, którego dane są przekazywane Klientowi wraz z dokumentacją zakupionego Produktu, a który jest również uprawniony do okresowego serwisowania ww. Produktów.
6. Po załatwieniu reklamacji Klient zobowiązany jest do odbioru Produktu na koszt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Sprzedawcy zgodnie z wybraną formą kontaktu, ustaloną w trakcie składania reklamacji.
7. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o nieuznaniu reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji zgłoszonej przez Klienta, termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Klienta.
8. Wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą, Sprzedawca informuje, iż Klient o statusie Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient o statusie Konsumenta może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient o statusie Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia Klient o statusie Konsumenta winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej na adres info@lampa-bioptron.pl. Do zachowania terminu wystarczy złożyć oświadczenie przed jego upływem.
2. Klient o statusie Konsumenta w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy lub z wzoru nr 3 dostępnego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi o statusie Konsumenta w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. kawa, kosmetyki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu, a ze względów higienicznych lub przez wzgląd na ochronę zdrowia Produktów tych nie można zwrócić po otwarciu opakowania.
4. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta o statusie Konsumenta wyłącznie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy kredytu, Klient o statusie Konsumenta zobowiązany jest, pod warunkiem posiadania już zakupionych Produktów, zapłacić za nie jednorazowo Cenę sprzedaży bezpośrednio Sprzedawcy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w pkt. V ust. 1.2. powyżej, w przypadku natomiast, gdy Produkty nie zostały Konsumentowi wydane – Umowa sprzedaży wygasa.

XI. ZWROTY

1. W przypadku skorzystania przez Klienta o statusie Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, strony zobowiązują się do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru Produktów od Klienta o statusie Konsumenta za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Klientem o statusie Konsumentem terminu odbioru. Produkty, o których mowa w pkt. X ust. 3 powyżej, Klient o statusie Konsumenta zobowiązany jest zwrócić w zapieczętowanym opakowaniu.
2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta o statusie Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu. Klient o statusie Konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z ww. zwrotem.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SKLEPU

1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Klient może składać pisemnie na adres Sprzedawcy:
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się Klientowi wskazanie imienia i nazwiska lub firmy oraz danych kontaktowych, jak również opisu i wskazania przyczyny reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie – w przypadku Klienta o statusie Konsumenta – nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) Klient może nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nie większej niż kupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Klient chcący skorzystać z tego uprawnienia przesyła zużyty sprzęt na adres: ul. Krechowiecka 38, 05-230 Kobyłka k/Warszawy. Koszty przesyłki ponosi Klient. Elektrośmieci można także oddać do najbliższego punktu zbierania zużytego sprzętu. Lista miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt dostępna jest na (i) stronie internetowej Sprzedawcy jak również w (ii) urzędzie miasta/dzielnicy oraz na (iii) stronach internetowych gmin.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działalności Sklepu oraz dodania do Sklepu nowych funkcjonalności, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom.
3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z upływem terminu określonego w ust. 4 i 5 poniżej.
4. Sprzedawca opublikuje na stronach Sklepu nowy Regulamin, który wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jego zamieszczenia. Klienci rejestrujący się w Sklepie w okresie czasu pomiędzy publikacją nowego Regulaminu a jego wejściem w życie będą obowiązani – w trakcie procesu rejestracji – do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu obowiązującego w momencie rejestracji oraz nowego Regulaminu.
5. Sprzedawca prześle Klientom nowy Regulamin wraz z prośbą o jego potwierdzenie w formie elektronicznej, na adresy e-mail podane przez Klientów w Formularzach rejestracji lub zmienione zgodnie z Regulaminem. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jego przesłania Klientom przez Sprzedawcę zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. W przypadku niezaakceptowania nowego Regulaminu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania, złożyć Sprzedawcy za pomocą narzędzi udostępnionych w Koncie oświadczenie, iż nie wyraża zgody na nowy Regulamin, co jest równoznaczne z jego rezygnacją z Konta i brakiem możliwości dalszego korzystania ze Sklepu. Przyjmuje się, iż bezskuteczny upływ terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu przez ww. Klienta.
6. Zmiany Regulaminu wynikające z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują z dniem wejścia w życie ww. przepisów, przy czym Sprzedawca dołoży starań, aby dochować terminu powiadomienia o zmianach zakreślonego w ust. 4 powyżej.
7. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień, które zostały skutecznie przesłane Sprzedawcy przez Klientów zgodnie z pkt. IV ust. 1.1 przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
8. Wszelkie powiadomienia wysyłane przez Strony w formie elektronicznej będą przesyłane na ostatni adres e-mail podany przez Stronę zgodnie z Regulaminem.
9. Informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Produktów (wraz z Cenami Produktów), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Produktów dostępnych w Sklepie jak również do zmiany Cen Produktów oraz kosztów dostawy, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień skutecznie złożonych przed ich dokonaniem.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa, w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w przypadku Klientów o statusie Konsumenta ponadto przepisy Ustawy.
11. Sprzedawca oświadcza, iż jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i jako członek tego Stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, z którym Klient może zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.pssb.pl
12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25/05/2018 r.

Wzór nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto)
…………………………………
(Imię i nazwisko Klienta o statusie Konsumenta)…………………………………
(Adres E-mail Klienta o statusie Konsumenta)Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto zawartej w dniu……………….……………………… ……………
(Miejscowość, data)……………………………………
(Podpis Klienta o statusie Konsumenta)Wzór nr 2

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ NEWSLETTER
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter)
.
…………………………………
(Adres E-mail Konsumenta)Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zawartej w dniu……………….……………………… ……………
(Miejscowość, data)……………………………………
Wzór nr 3

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)
…………………………………                                                       .
(Imię i nazwisko Klienta o statusie Konsumenta)

…………………………………
(Adres Klienta o statusie Konsumenta)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży nr ………………… zawartej w dniu……………….

……………………… ……………
(Miejscowość, data)

……………………………………
(Podpis Klienta o statusie Konsumenta)

Postanowienia końcowe
Opublikowane na serwisie lampa-bioptron.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a są jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c..)
Sklep zastrzega sobie możliwości zmiany cen lub anulowania zamówienia w wypadku ewidentnego błędu systemu lub pomyłki przy wprowadzaniu cen.