Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin:

 1. Strona prowadzona jest przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Zepter.

Iwona Chełstowska – Nr. przedstawiciela VAC 001733 od 2003 roku
Zepter International Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107635, kapitał zakładowy 224.500 PLN, REGON 011524677, NIP 526-020-01-87, zwana dalej: Sprzedawcą
2. Dane teleadresowe i kontaktowe Sprzedawcy umożliwiające Konsumentowi porozumiewanie się ze Sprzedawcą:
– adres siedziby: ul. Domaniewska 37; 02-672 Warszawa;
– telefony:(22) 565 80 00 (ogólny), (22) 565 84 84 (Biuro Obsługi Klienta), (22) 230 99 40 (Infolinia); (22) 565 81 00 (Faks)
– strona www: www.zepter.pl;
– adres poczty elektronicznej:zepter@zepter.com.pl;
– adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy: Serwis Centralny Zepter, ul. Gawłowska 177, 96-503 Sochaczew;
– Iwona Chełstowska tel 601 890 682
3. Kupującym jest Konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsument)

 1. Wszystkie towary sprzedawane są na podstawie zawarcia pisemnej umowy sprzedaży towaru firmy Zepter. Sprzedawca na podstawie Umowy wyda Konsumentowi i przeniesie na niego własność towarów wyszczególnionych w zamówieniu i potwierdzonych mailem.
  4. Standardowe „Warunki umowy sprzedaży” Zepter, będą przesłane do kupującego wraz z Umową zakupu.
 2. Wszystkie umowy kupna zawierane są z firmą Zepter, która jest gwarantem dostawy towaru bezpośrednio z magazynu firmy Zepter International Sp. z o.o. z zachowaniem wszystkich procedur sprzedaży towarów Zepter.
  6. Towar dostarczany jest objęty oryginalną gwarancją.
 3. Podstawa udzielenia gwarancji jest Karta Gwarancyjna oraz fakturą VAT. Dokumenty te dostarczane są wraz z zamówionym towarem.
  8. W sprawach nie uregulowanych w Formularzu oraz niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego


Sposoby i terminy zapłaty oraz dostawa i wydanie towaru
 

 1. Cena Łączna może być płatna na rzecz Sprzedawcy w następujący sposób:
  a) ze środków własnych Konsumenta:

– przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A. O/W-wa nr 13 1140 1977 0000 4170 8700 1005 (dalej: Rachunek Bankowy Sprzedawcy) w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy,
– w systemie paczka pobraniowa – gotówką, przy odbiorze towaru – zgodnie z ust.5, zdanie drugie – do rąk przedstawiciela firmy kurierskiej,

 1. b) w systemie ratalnym – ze środków uzyskanych z kredytu bankowego na podstawie odrębnej umowy kredytu zawieranej przez Konsumenta z Bankiem i na warunkach w niej określonych oraz dodatkowo – w przypadku zobowiązania się Konsumenta do uiszczenia wpłaty własnej – ze środków własnych Konsumenta wpłaconych na Rachunek Bankowy Sprzedawcy w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy i w wysokości zadeklarowanej przez Konsumenta w Umowie,
  c) w systemie przedpłat miesięcznych płatnych na Rachunek Bankowy Sprzedawcy

– od 3 do 24 przedpłat, których ilość, wysokość i terminy zostaną uzgodnione przez strony w Umowie, przy czym pierwsza przedpłata zostanie uiszczona w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Wyboru sposobu uiszczenia Ceny Łącznej Konsument dokonuje poprzez oznaczenie w Umowie jednego z ww. sposobów płatności.

 1. W przypadku, gdy cena zakupu towaru jest wyższa niż 400,00 PLN (brutto), koszt dostawy towaru wliczony jest w cenę towaru – Cena Łączna.
  4. W przypadku, gdy cena zakupu towaru jest niższa lub równa 400,00 PLN (brutto), Konsument zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty 15,00 PLN (brutto) z tytułu kosztów dostawy towaru, a tym samym Cena Łączna obejmuje cenę towaru oraz ww. koszty dostawy.
 2. Z zastrzeżeniem zdania następnego dostawa i wydanie towaru nastąpi po wpłacie na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy Ceny Łącznej – zgodnie z wybranym przez Konsumenta sposobem zapłaty w terminach wskazanych w Umowie, liczonych od daty wpływu na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy Ceny Łącznej.
  W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności w systemie paczka pobraniowa dostawa towaru nastąpi w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty zawarcia Umowy.
 3. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Konsumenta
  7. W przypadku zakupu urządzenia do uzdatniania wody, montażu urządzenia dokonuje autoryzowany serwisant Sprzedawcy po uzgodnieniu z Konsumentem terminu montażu.
 4. Za termin dokonania wpłaty uznaje się termin wpływu środków na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy.

Zamówienie:

 1. Wszystkie ceny dotyczą zakupu pojedynczych naczyń.
 2. Ostateczną cena zakupu po zastosowamiu aktualnych rabatów, która będzie obowiązywała w zamówieniu zostanie podana po otrzymaniu pełnego zamówienie. System upustów cenowych Zepter zależny jest od łącznej ceny zamówienia i nie może być w prosty sposób zastosowany na stronie internetowej. Przepraszamy za utrudnienia.
 3. Aktualne ceny promocji podajemy również na telefon lub e-mai.
 4. W procesie zamówienia zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych wymaganych do sporządzenia Umowy kupna-sprzedaży a w przypadku zakupu ratalnego także umowy kredytowej. Umowa(y) ta zostanie wysłana do Państwa celem podpisania. Sprzedajemy oryginalne wyroby, więc obowiązują nas wszystkie procedury ustanowione, przez Zepter dla Państwa bezpieczeństwa.


Jakość świadczenia, gwarancja i procedura reklamacyjna.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną.
  2. Ponadto Sprzedawca (Gwarant) udziela gwarancji, w ramach której zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie sprzedawanych przez siebie towarów, z zastrzeżeniem wyłączeń towarów bądź ich elementów określonych w Karcie Gwarancyjnej, na podanych poniżej warunkach (treść Karty Gwarancyjnej):

– Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium RP.
– Gwarant zapewnia Kupującemu w okresie gwarancyjnym dokonywanie napraw towaru lub jego wymianę na towar wolny od wad. Wszelkie wadliwe towary lub ich części, które wymieniono na nowe, stają się z chwilą dokonania wymiany własnością Gwaranta.

– Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji, przy czym Gwarant może wymienić towar na nowy w sytuacji wykrycia wady istotnej lub gdy koszt naprawy przewyższa wartość towaru.
– Gwarancja obejmuje: wady materiałowe ujawnione podczas eksploatacji i usterki wynikające z wadliwego wykonania towaru.

– Gwarancja nie obejmuje: części i podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, tj: filtrów, membran osmotycznych, grzałek, żarówek, baterii, akumulatorów, bezpieczników, żeli itp., uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z Instrukcją Obsługi, w szczególności uszkodzeń
mechanicznych, termicznych itp., towaru noszącego ślady naprawy niewykonanej przez Gwaranta bądź autoryzowanego serwisanta Gwaranta, urządzenia do uzdatniania wody, którego instalacja nie została wykonana przez autoryzowanego serwisanta Gwaranta, urządzenia do uzdatniania wody, które nie było serwisowane w okresach wskazanych przez Gwaranta w Kalendarzu Obsługi Serwisowej urządzenia lub instrukcji obsługi towaru, kryształowego pucharu kieliszków Magic Harmony, towaru wykonanego z porcelany, szkła, ceramiki, kosmetyków, OXY SPRAY, biżuterii, wyrobów włókienniczych, kawy, suplementów diety;

– Na towary wykonane ze stali szlachetnej: Cr/Ni 18/10, 304 lub 316L Gwarant udziela gwarancji wieczystej (bezterminowej), z wyłączeniem elementów tych towarów wyszczególnionych poniżej.
– Gwarancja terminowa obejmuje niżej wymienione towary bądź elementy towarów i udzielana jest na: 24 miesiące – urządzenie do uzdatniania wody Edelwasser, urządzeniaTherapyAir, cleanSymag, TurboHandy, vacSy, mixSy, Kuchenkę indukcyjną, ekspres Ze-presso Café, elektroaparaty, noże do krojenia, zegarki, halogeny urządzeń pod marką BIOPTRON; wszystkie elementy pokrywy Syncro-Clik z wyłączeniem elementów wykonanych ze stali szlachetnej: Cr/Ni 18/10, 304 lub 316L, wskaźniki temperatury, zawory, elementy z tworzywa sztucznego, gumy, mechanizm zaciskowy kieliszków Magic Harmony; 36 miesięcy – urządzenie do uzdatniania wody Aqueena Pro, urządzenia Tuttoluxo i Tuttosteamy; 60 miesięcy – urządzenia medyczne pod marką BIOPTRON;

– Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Kupującego, który jest wskazany w liście przewozowym lub – w przypadku zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej – oznaczony na dokumencie sprzedaży;
– W przypadku uznania istnienia wady lub usterki objętej gwarancją Gwarant dokona naprawy lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni liczonych od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru;

– Adresy punktów serwisowych Gwaranta zamieszczone są na stronie internetowej Gwaranta pod adresem www.zepter.pl, pod numerem Biura Obsług Klienta (22) 565 84 84 oraz pod nr Infolinii: (22) 230 99 40;
– Towar może być przyjęty do naprawy wyłącznie po przedstawieniu przez Kupującego niniejszej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu;

– Naprawa gwarancyjna dotyczy wyłącznie towaru w oryginalnej, nienaruszonej obudowie;
– Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do naprawy towarów zabrudzonych (nieoczyszczonych);

– Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ulepszeń technicznych oraz zmian w zakresie wzornictwa;
– Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi;

– Przed użyciem towaru należy szczegółowo zapoznać się z Instrukcją Obsługi, w szczególności z zasadami bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji.
– Gwarant szczególnie zaleca przeprowadzenie odpłatnego przeglądu technicznego pokrywy szybkowarowej Syncro-Clik po upływie 24 miesięcy od daty odbioru towaru;

– Gwarant zaleca Kupującemu zachowanie oryginalnego opakowania towaru, w celu skorzystania z niego w razie konieczności dostarczenia towaru do punktu serwisowego. W przypadku braku oryginalnego opakowania, Kupujący zobowiązany jest zapewnić reklamowanemu towarowi odpowiednie opakowanie, przy czym Gwarant zastrzega, że wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia towaru wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
3. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów w okresie gwarancyjnym lub w okresie dpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Konsument winien, zgodnie z przepisami regulującymi daną instytucję prawną, z której ma zamiar skorzystać, złożyć reklamację w jednym z punktów serwisowych Sprzedawcy lub pod numerem Biura Obsługi Klienta.

 1. Konsument, w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, może posłużyć się formularzem reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w punktach serwisowych Sprzedawcy. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z formularza reklamacyjnego, o którym mowa
  w zdaniu poprzedzającym, zaleca się Konsumentowi sformułowanie zgłoszenia reklamacyjnego w sposób pozwalający na rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji. Wadliwe towary Konsument winien dostarczyć na koszt Sprzedawcy: (i) do najbliższego punktu serwisowego Sprzedawcy lub (ii) wysłać je przesyłką kurierską bezpośrednio na adres Serwisu Centralnego Sprzedawcy, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru przesyłki.
 2. W przypadku urządzeń dostarczonych i zamontowanych przez Sprzedawcę Konsument może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do autoryzowanego serwisanta Sprzedawcy, którego dane są przekazywane Konsumentowi wraz z dokumentacją zakupionego urządzenia.
  6 Po załatwieniu reklamacji Konsument zobowiązany jest do odbioru produktów na koszt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszego wezwania do odbioru, które otrzyma od Sprzedawcy zgodnie z wybraną formą kontaktu, ustaloną w trakcie składania reklamacji.
 3. W przypadku uznania przez Sprzedawcę zasadności reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia udostępnienia Sprzedawcy reklamowanego towaru, chyba że strony ustalą inny rozsądny termin niepowodujący nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument zawierając Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy), ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.
  2. Konsument może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumentaz dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) (dalej: Ustawa), ale nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (Sprzedawcy) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (np. kawa, kosmetyki, suplementy diety), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, a ze względów higienicznych lub przez wzgląd na ochronę zdrowia towarów tych nie można zwrócić po otwarciu opakowania.
  4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, strony zobowiązują się do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie do 14 dni liczonym od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca zobowiązuje się do odbioru towaru od Konsumenta
  za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej na własny koszt po uprzednim uzgodnieniu z Konsumentem terminu odbioru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (gotówka, przelew), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z ww. zwrotem.

Pozostałe informacje

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Po otrzymaniu zamówienia, skontaktuję się z Państwem, w celu potwierdzenia danych i realizacji zamówienia.

PROMOCJE! Uwaga, ceny podajemy tylko na telefon lub e-mail!!  

Zapraszamy do kontaktu


Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Zakres zbieranych danych jest minimalny i dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 2. Użytkownik sklepu, niezależnie od możliwości złożenia zamówienia, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter Zepter-garnki.pl, zawierający informacje marketingowe (specjalne oferty sklepu, nowości w ofercie,  informacje o akcjach marketingowych, nowe funkcje sklepu, itp.). Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję sklepu z użytkownikiem, w szczególności z zawarciem umowy. Każda osoba zapisana na Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się (usunięcia swojego adresu e-mail) z bazy adresatów Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w każdym Newsletterze.).
  3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych garnki-zepter.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia przez firmę Zepter International Sp. z o.o., nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatności ratalna) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  4. Struktura witryny została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

Postanowienia końcowe

Opublikowane na serwisie garnki-zepter.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a są jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c..)
Sklep zastrzega sobie mozliwosci zmiany cen lub anulowania zamówienia w wypadku ewidentnego błędu systemu lub pomylki przy wprowadzaniu cen.